Bò Lên Yêu Nghiệt Điện Hạ – Chương 36


Chương 36: Ta làm anh hùng

Edit: Zinny

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bò Lên – Chương 34


Chương 34: Vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi ta

Edit: Zinny

Tiếp tục đọc

Bò Lên Yêu Nghiệt Điện Hạ – Chương 35


Chương 35: Thân phận của Nhan Gay

Edit: Zinny

Tiếp tục đọc

Hình ảnh

Bò Lên Yêu Nghiệt Điện Hạ – Chương 26


do sự kêu gọi của cô Trang Kat ~~~

Chương 26: Say không phải do rượu

Edit: Zinny

Tiếp tục đọc

Bò Lên Yêu Nghiệt Điện Hạ – Chương 25


Bò Lên Yêu Nghiệt Điện Hạ

Chương 25: Yêu Nghiệt

Edit: Zinny

Tiếp tục đọc

Bò Lên Yêu Nghiệt Điện Hạ – Chương 23


Bò Lên Yêu Nghiệt Điện Hạ

Chương 23: Trâm ngọc bạc tặng Bạch Mi

Edit: Zinny

Tiếp tục đọc

Đối phó Yêu Nghiệt Điện Hạ – Chương 21


Chương 21: Ông chủ và công nhân

Edit: Zinny

Tiếp tục đọc

Bò Lên Yêu Nghiệt Điện Hạ – Chương 19


Bò Lên Yêu Nghiệt Điện Hạ

Chương 19: Vải trắng treo cổ tự sát

Edit: Zinny

  Tiếp tục đọc